Ενημέρωση με SMS & email

  • Πολλαπλά φίλτρα για επιλογή ομάδων γονιών ή / και μαθητών

  • Αναλυτικό ιστορικό αρχείο

  • Ενημέρωση επιτυχούς παράδοσης ή αποτυχίας