Βαθμολογίες

  • Δυνατότητα καταχώρησης βαθμολογιών από τους καθηγητές είτε για επίσημες βαθμολογίες ελέγχων προόδου είτε για καθημερινή αξιολόγηση

  • Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρουσιάσουν και να αξιοποιήσουν γραφήματα επίδοσης των μαθητών

  • Δυνατότητα περιγραφικής αξιολόγησης

  • Αποφόρτιση γραμματειών